Tuesday, 10 November 2020

日本学術会議会員任命拒否に関して

われわれ総合芸術系(明治大学理工学研究科)でも声明を出しました。ご一読いただければさいわいです。

https://pac-meiji.tumblr.com/statement?fbclid=IwAR2rosLdXFGVYYP3MSvehYX5XM7VD2O6azBA0IIM1U79DC4ANwfBDKJhJV0